2017/4652/OR

2017/4652/OR

Zbiórka dla Podopiecznych Fundacji "ARKA" z Męckiej Woli

2017-10-26

Fundacja Wspierania i Promowania Polskiej Wsi


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-11-13 Do: 2017-11-17
Sieradz - plac na terenie hurtowni ogrodniczej
zbiórka darów rzeczowych
5
zbiórka darów rzeczowych dla podopiecznych Fundacji Arka z Męckiej Woli. Potrzebne są: szafy ubraniowe, pojedyńcze tapczany, garnki do gotowania ( duże), sztućce, kubki, koce, ręczniki, ziarno dla kur i owiec (Fundacja posiada swoje zwierzęta gospodarcze), zabawki dla dzieci, książki, ubrania dla dzieci czy dorosłych.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji i organizacji wolontariatu
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ochrony i promocji zdrowia
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka będzie prowadzona w godzinach od 12.00 do 13.00 w dniach 13-17 listopada 2017 i przekazana fundacji "ARKA" w dniu 20.11.2017 r.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska