2018/1785/OR

2018/1785/OR

Zbiórka na zakup talerzy perkusyjnych oraz statywów do perkusji dla Orkiestry Dętej Pruszkowianka wspieranej przez Stowarzyszenie Pruszkowianka

2018-04-13

Stowarzyszenie Pruszkowianka


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-05-23 Do: 2019-05-20
Polska
Zbiórka do puszek
30
Zbiórka na zakup talerzy perkusyjnych oraz statywów do perkusji dla Orkiestry Dętej Pruszkowianka wspieranej przez Stowarzyszenie Pruszkowianka
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ochrony i promocji zdrowia
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska