2019/1731/OR

2019/1731/OR

AKADEMIA DZIECIAKA

2019-04-04

FUNDACJA UŚMIECH SZCZĘŚCIA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-04-20 Do: 2020-12-31
Polska - obszar całego kraju.
Zbiórka do puszek oraz ustawienie skarbon w sklepach, punktach usługowych oraz miejscach użyteczności publicznej.
20
CELEM ZBIÓRKI JEST ZEBRANIE PIENIĘDZY NA UTWORZENIE I ROZWÓJ „AKADEMII DZIECIAKA” - PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 6 DO 16 ROKU ŻYCIA (T.J. POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSTOSOWANIEM LOKALU DO WYMOGÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA STATUSU PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO, PRZEPROWADZENIEM BIEŻĄCYCH REMONTÓW, ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA LOKALU) , JAK RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚCI KOŁA WOLONTARIUSZY FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA(W SZCZEGÓLNOŚCI NA ORGANIZACJĘ : SPOTKAŃ, WYCIECZEK I SZKOLEŃ DLA PODOPIECZNYCH I WOLONTARIUSZY) ;
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
porządku i bezpieczeństwa publicznego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
JAKO PODZIĘKOWANIA ZA WRZUCONE DO PUSZEK DATKI ROZDAWANE BĘDĄ ULOTKI INFORMACYJNE ORAZ GADŻETY FUNDACJI UŚMIECH SZCZĘŚCIA.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska