2015/2076/OR

2015/2076/OR

BUDUJEMY RODZINNĄ WSPÓLNOŚĆ

2015-05-21

STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-06-12 Do: Permanentna
Województwo lubelskie
1. Zbiórka ofiar w gotówce do puszek 2. Zbiorka ofiar w gotówce użyciem cegiełek, które nie mają określonej wartości- rozdawane przy okazji zbiórki dobrowolnych datków.
5
Dofinansowanie działań stowarzyszenia w zakresie wsparcia: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin w kryzysie, osób niepełnosprawnch osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 plus osób najuboższych
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska