2022/4839/OR

2022/4839/OR

DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE

2022-10-28

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-11-01 Do: 2022-11-02
CMENTARZ CENTRALNY W SZCZECINIE
ZBIÓRKA DO PUSZEK
3
Renowacja pomników na cmentarzu centralnym w Szczecinie oraz opieka nad pomnikiem Polaków pomordowanych przez UPA.
Cel w sferze zadań:
pomocy Polonii i Polakom za granicą
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska