2019/860/OR

2019/860/OR

GLOBAL GARDEN PROJECT

2019-02-19

FUNDACJA "W KRAJOBRAZIE"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-02-27 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka do puszek
10
Celem zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na realizację ogrodów przyszkolnych w dzielnicach biedy wybranych krajów oraz warsztatów dla dzieci związanych z zakładaniem ogrodów i uprawą roślin jadalnych oraz edukacją ekologiczną.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
turystyki i krajoznawstwa
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska