2017/2526/OR

2017/2526/OR

POMAGAMY LUDZIOM W POTRZEBIE

2017-05-29

FUNDACJA BURSZTYNOWYM SZLAKIEM


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-06-01 Do: Permanentna
GDAŃSK
ZBIÓRKA DO PUSZEK
50
CELEM ZBIÓRKI JEST UDZIELANIE POMOCY OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, Z POWODU CHOROBY, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, UBÓSTWA.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKI ODBYWAJĄ SIĘ PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ORAZ INNYCH ORGANIZATORÓW, A TAKŻE CELOWYCH AKCJI CHARYTATYWNYCH ORGANIZOWANYCH, WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska