2021/3044/OR

2021/3044/OR

Pomagam z Fundacją Avalon

2021-11-02

Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-11-05 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka będzie prowadzona niestacjonarnie przez osoby kwestujące do puszek kwestarskich a także stacjonarnie - w sklepach, punktach usługowych oraz miejscach użyteczności publicznej.
5000
1. Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych (leki środki higieniczne, wizyty lekarskie, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, leczenie w kraju i za granicą). 2. Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych (dostosowanie samochodu i mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dojazdy na leczenie, edukacja, podnoszenie kwalifikacji, żywność, ubrania). 3. Wspieranie rozwoju sportu poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. 4. Wspieranie rozwoju sportu OzN również poprzez zakup sprzętu sportowego, zwiększanie ilości dostępnych miejsc treningowych, prowadzenie treningów i organizowanie wyjazdów sportowych. 5. Zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, kampanii społecznych o tematyce seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową.
Cel w sferze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska