2022/1446/OR

2022/1446/OR

Pomoc dla Ukrainy

2022-03-15

Fundacja UNITERS (United Volunteers)


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-18 Do: 2023-03-17
Polska
Zbiórka do puszek, zbiórka darów rzeczowych: materiałów medycznych, żywności długoterminowej, ubrań, sprzętu medycznego, akcesoriów etc.
300
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, w tym mieszkańcom Ukrainy pozostającym na terytorium Ukrainy i uchodźcom w Polsce.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
promocji i organizacji wolontariatu
pomocy Polonii i Polakom za granicą
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
działalności charytatywnej
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
ochrony i promocji zdrowia
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
porządku i bezpieczeństwa publicznego
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
ratownictwa i ochrony ludnościDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska