2016/1652/OR

2016/1652/OR

Pomoc potrzebującym dzieciom po pożarach

2016-05-05

Fundacja Mała Straż


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-05-11 Do: 2016-12-31
Łódź
Zbiórka przeprowadzana będzie poprzez kwestowanie wolontariuszy do puszek
20
Zbiórka będzie prowadzona na rzecz dzieci, które ucierpiały w pożarach poprzez pomoc finansową oraz finansowanie dzieciom wypoczynku zimowego i letniego.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
ratownictwa i ochrony ludności
porządku i bezpieczeństwa publicznego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
wypoczynku dzieci i młodzieży
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Informacje o zbiórce będą prezentowane na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamalastraz.org.pl oraz na serwisie społecznościowym Facebook
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska