2015/3962/OR

2015/3962/OR

RODACY_BOHATEROM

2015-10-14

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-10-31 Do: Permanentna
Polska
zbiórka do puszek i skarbon; zbiórka darów rzeczowych
250
Pomoc kombatantom na Kresach Wschodnich. Pomoc kombatantom w Kraju. Pomoc rodakom na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, Rumunii, Mołdawii. Ochrona miejsc pamięci w kraju i zagranicą.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
pomocy Polonii i Polakom za granicąDodatkowe informacje o zbiórce:
W ramach akcji zbierane będą art. żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia; chemia gospodarcza, art. szkolne.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska