2015/178/OR

2015/178/OR

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

2015-01-14

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-01-26 Do: 2020-12-31
POLSKA
ZAPLOMBOWANE SKARBONY STACJONARNE UMIESZCZONE W OBIEKTACH ZA ZGODĄ ICH WŁAŚCICIELI LUB UŻYTKOWNIKÓW, ZAPLOMBOWANE PUSZKI KWESTARSKIE
50
INDYWIDUALNA POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM, Z RODZIN ZASTĘPCZYCH, BIEDNYM, PODOPIECZNYM ŚWIETLIC TPD - ZAKUP LEKÓW, ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, OPŁACENIE POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM LUB KOLONII WYPOCZYNKOWEJ, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, POMOCY SZKOLNYCH, ODZIEŻY ŻYWNOŚCI, OPŁACENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH, DOJAZDÓW DO SZKÓŁ, OŚRODKÓW I NA REHABILITACJĘ W TYM KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ LUB ZWROT ZA PALIWO. ORGANIZACJA IMPREZ, SPOTKAŃ MIKOŁAJKOWYCH, ANDRZEJKOWYCH, PRZYGOTOWANIE PACZEK, ORGANIZACJA WYCIECZEK DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH, Z RODZIN ZASTĘPCZYCH, BIEDNYCH, PODOPIECZNYCH ŚWIETLIC TPD. DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO TPD - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA, SPRZĘTU ŚWIETLICOWEGO, OPŁACENIE KOSZTÓW REMONTU I EKSPLOATACJI POMIESZCZEŃ SŁUŻĄCYCH PODOPIECZNYM, ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA ŚWIETLICY. BUDOWA LUB ZAKUP OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO DLA DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH, Z RODZIN ZASTĘPCZYCH, BIEDNYCH, PODOPIECZNYCH TPD - ZAKUP DZIAŁKI POD BUDOWĘ OŚRODKA, PROJEKT OŚRODKA LUB JEGO PRZEBUDOWY, KOSZTY ZAKUPU LUB BUDOWY OŚRODKA (W TYM WSZELKIE KOSZTY AKTU NOTARIALNEGO) WYPOSAŻENIE OŚRODKA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OŚRODKA, REMONT OŚRODKA. POMOC LUDZIOM W SYTUACJI UBÓSTWA ORAZ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W TYM DZIECIOM. FINANSOWANIE REHABILITACJI OSÓB I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM: ZABIEGÓW, OPERACJI, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, KOLONII I WYCIECZEK, DIAGNOSTYKI CHORÓB, ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO, ZAKUP LEKÓW, LECZENIE, EDUKACJĘ (W TYM M.IN. NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH, CZESNE ZA SZKOŁĘ, PRZEDSZKOLE, SZKOLENIA), ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE (W TYM M.IN. ZAJĘCIA NA BASENIE, SALACH ZABAW), ZAKUP POMOCY I ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AKCESORIÓW, POBYT W OŚRODKACH LECZNICZO-REHABILITACYJNYCH, NOCLEGI I WYŻYWIENIE PODOPIECZNYCH I ICH OPIEKUNÓW, DOMOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKO-LEKARSKA, LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URZĄDZENIA DŹWIGOWE UMOŻLIWIAJĄCE PORUSZANIE SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM, POPRAWA BYTU MATERIALNEGO PODOPIECZNYCH TOWARZYSTWA, LECZENIE ZAGRANICZNE.
Cel w sferze zadań:
turystyki i krajoznawstwa
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska