2018/2510/OR

2018/2510/OR

Uśmiech szczęścia w Domu Dziecka

2018-05-26

Fundacja Uśmiech Szczęścia


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-06-10 Do: Permanentna
Polska - obszar całego kraju.
Zbiórka prowadzona będzie przez kwestowanie wolontariuszy do puszek. Ustawienie skarbon w sklepach, punktach usługowych oraz miejscach użyteczności publicznej.
10
Celem zbiorki jest : wsparcie materialne i rzeczowe wychowanków i byłych wychowanków Domu Dziecka, wsparcie finansowe Domu Dziecka na przeprowadzenie bieżących remontów, opłacenie dodatkowych zajęć i kursów dla dzieci, zakup wyprawki szkolnej (książki, art. szkolne, plecak, strój, buty), wsparcie w funkcjonowaniu społeczności Domu Dziecka.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnej
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
wypoczynku dzieci i młodzieży
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska