2017/1377/OR

2017/1377/OR

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH ŚWIETLICY KOWALSKA 3 W LUBLINIE

2017-03-24

FUNDACJA SEMPRE A FRENTE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-03-31 Do: 2017-04-09
Supermarket Auchan Lublin Czechów, ul. Witolda Chodźki 14, 20-093 Lublin POLSKA/WOJ. LUBELSKIE/LUBLIN
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH DO KOSZY (ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA)
4
Celem organizacji zbiórki jest zebranie artykułów spożywczych na Święta Wielkanocne dla rodzin podopiecznych Świetlicy Kowalska 3 (15 podopiecznych), prowadzonej przez Fundację Sempre a Frente w Lublinie. Wychowankowie Świetlicy Kowalska 3 to dzieci w wieku 5-9 lat, pochodzące głównie z obszaru dzielnic Starego Miasta i Śródmieścia w Lublinie - obszary zdegradowane społecznie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pochodzące ze środowisk defaworyzowanych. Zebrane w trakcie zbiórki artykuły zostaną rozdzielone na paczki i przekazane rodzinom podopiecznych Świetlicy Kowalska 3 w dniach 10-14 kwietnia.
Cel w sferze zadań:
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniachDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka będzie prowadzona przez supermarket Auchan Lublin Czechów, wśród klientów sklepu - do tego celu zostanie wystawiony specjalnie oznakowany wózek do którego klienci będą mogli wrzucać dobrowolnie zakupione przez siebie artykuły spożywcze. Pracownicy marketu rozwieszą także plakaty informacyjne na terenie sklepu. Sposób prowadzenia zbiórki został ustalony wspólnie z kierownictwem marketu.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska