2015/1270/OR

2015/1270/OR

WSPARCIE FUNDACJI PO LUDZKU DO ZWIERZĄT - PRZYJAZNA ŁAPA

2015-03-27

PO LUDZKU DO ZWIERZĄT - PRZYJAZNA ŁAPA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-04-25 Do: 2015-04-25
PUŁAWY
ZBIÓRKA DO PUSZEK
6
CELE STATUTOWE FUNDACJI: ZAKUP KARMY DLA ZWIERZĄT, SFINANSOWANIE LECZENIA ZWIERZĄT OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, POKRYCIE KOSZTÓW WYNAJMU I UBEZPIECZENIA LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska