2015/3547/OR

2015/3547/OR

WSPARCIE FUNDACJI

2015-09-16

Fundacja Po ludzku do zwierząt - Przyjazna Łapa


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-10-10 Do: 2015-10-10
PUŁAWY
ZBIÓRKA DO PUSZEK
6
CELE STATUTOWE FUNDACJI: ZAKUP KARMY DLA ZWIERZĄT, SFINANSOWANIE LECZENIA ZWIERZĄT OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUNDEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, POKRYCIE KOSZTÓW WYNAJMU I UBEZPIECZENIA LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ORGANIZACJI WOLONTARIATU. WSPARCIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
działalności charytatywnej
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniachDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska