2021/2383/OR

2021/2383/OR

Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

2021-09-20

Towarzystwo Patriotyczne Kresy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-09-24 Do: 2021-12-31
Polska: województwo śląskie, województwo łódzkie.
zbiórka do puszek i skarbon, zbiórka darów rzeczowych do oznaczonych koszy
150
Realizacja celów statutowych. Zakup artykułów żywnościowych, szkolnych i dydaktycznych. Pomoc materialna Polakom mieszkającym na Kresach. Organizacja spotkań z Kresowianami. Sfinansowanie wizyt i wypoczynku Kresowian w ojczyźnie. Wizyta rodaków na Kresach. Zakup środków ochrony indywidualnej.
Cel w sferze zadań:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
pomocy Polonii i Polakom za granicą
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
wypoczynku dzieci i młodzieżyDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska