2020/1365/OR

2020/1365/OR

Wsparcie działalności statutowej TPD

2020-03-09

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-06-01 Do: Permanentna
POLSKA
Zbiórka do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników. Zbiórka do zaplombowanych puszek kwestarskich
50
Indywidualna pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym, rodzinom i dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z rodzin zastępczych, biednym, podopiecznych świetlic TPD w tym: • Zakup leków, środków higienicznych i sprzętu rehabilitacyjnego, okulary korekcyjne, sprzęt ortopedyczny itp, ♦ Finansowanie rehabilitacji osób i dzieci niepełnosprawnych w tym: zabiegów, operacji, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i wycieczek, diagnostyki chorób, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakup leków, leczenie, edukację (w tym m in. naukę języków obcych, czesne za szkołę, przedszkole, szkolenia), zajęcia ogólnorozwojowe {w tym m in, zajęcia na basenie, salach zabaw), • Opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej. • Zakup podręczników, pomocy szkolnych, pomocy dydaktycznych, t Zakup odzieży • Zakup żywności, • Opłacenie zajęć rehabilitacyjnych ■ Dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację w tym komunikację publiczną lub zwrot za paliwo. ■ Pobyt w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, noclegi i wyżywienie podopiecznych i ich opiekunów, ■ Domowa opieka pielęgniarsko-lekarska, • likwidacja barier architektonicznych, • Urządzenia dźwigowe umożliwiające poruszanie się niepełnosprawnym • Poprawa bytu materialnego podopiecznych towarzystwa, • Leczenie zagraniczne, b) Organizacja kursów, szkoleń, wyjazdów integracyjnych, wyjazdów terapeutycznych, obozów sportowych, imprez okolicznościowych, turniejów i imprez sportowych, imprez kultu rai no-integracyjnych, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych, przygotowanie paczek, zakup upominków oraz nagród, poczęstunek c) Organizacja wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych świetlic TPD. organizacja wycieczek turystyczno- rekreacyjnych dla podopiecznych KTPD, uczniów szkół oraz specjalnych ośrodków szklono - wychowawczych, d) Dofinansowanie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego TPD. biura, szkół, przedszkoli: • Zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia. • Zakup sprzęt, pomocy. • Opłacenie kosztów remontu i eksploatacji pomieszczeń służących podopiecznym. • Zakup sprzętu sportowego. • Zakup pomocy i artykułów szkolnych i edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów, • Opłata mediów, opłacenie kosztów eksploatacji, czynszu i wynajmu biura związanych z kosztami organizacji wypoczynku oraz funkcjonowania Świetlicy TPD. • Przeciwdziałanie epidemii koronawirusa, w tym: pomoc szkołom, przedszkolom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, placówkom medycznym oraz rodzinom - zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu komputerowego oraz pomocy edukacyjnych do zdalnej nauki, zakup niezbędnych środków ochronnych i sprzętów medycznych do walki z koronawirusem (środki odkażające, maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki, ubrania ochronne respiratory itp.).
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska