2016/1529/OR

2016/1529/OR

ZBIÓRKA NA ORGANIZACJĘ 22. FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK

2016-04-22

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-05-04 Do: 2016-08-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO SKARBONY
10
ORGANIZACJA PRZYSTANKU WOODSTOCK - NIEBILETOWANEGO, OTWARTEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO, W TRAKCIE KTÓREGO PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE I EDUKACYJNE SKIEROWANE PRZECIWKO PRZEMOCY, PRZECIWKO NARKOTYKOM, PRZECIWKO ZAGROŻENIOM NIESIONYM PRZEZ UZALEŻNIENIA, PROPAGOWANA JEST AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I OBYWATELSKA, SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ PROWADZI KILKADZIESIĄT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ ROZWIJANE SĄ POSTAWY PROEKOLOGICZNE, ELEMENTEM FESTIWALU SĄ TAKŻE SPOTKANIA Z RÓŻNYMI KULTURAMI, RELIGIAMI, POGLĄDAMI GOŚCI UCZESTNICZĄCYCH W SPOTKANIACH Z UCZESTNIKAMI IMPREZY.
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
promocji i organizacji wolontariatu
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
ratownictwa i ochrony ludności
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
SKARBONA STACJONARNA BĘDZIE W BIURZE FUNDACJI, PODCZAS AKCJI PROMUJĄCYCH FESTIWAL M.IN. ELIMINACJE DO FESTIWALU, NA TERENIE FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK. INNE FORMY ZBIÓRKI: LICYTACJE DARÓW RZECZOWYCH NA CELE ZBIÓRKI, WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY, ZBIÓRKA PRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska