2018/3706/OR

2018/3706/OR

Zbiórka publiczna na działalność fundacji związaną z praktyczną obroną praw człowieka

2018-08-31

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-08-31 Do: Permanentna
Polska
zbiórka do puszek
10
Celem zbiórki jest pokrycie kosztów związanych z praktyczną obroną praw człowieka osób skrzywdzonych przez różne instytucje. Pomoc skierowana jest do Polaków w kraju oraz przebywających za granicą, skoncentrowana jest głównie na udzieleniu pomocy prawnej, pomocy w pisaniu pism urzędowych, konsultacjach prawnych, udziale w postępowaniach sądowych i urzędowych, inwencjach w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach oraz postępowaniu mediacyjnym.
Cel w sferze zadań:
pomocy Polonii i Polakom za granicą
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska